Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

Fundacja Ochrony i Wsparcia Dziedzictwa Kulturowego „OSADA MŁYŃSKA”

Dane Kontaktowe:
Na zdjęciu młynarza przy pracy.
Cele i zasady działania:
 1. Fundacja jest apolityczna i podejmuje działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, polegające na ratowaniu i ochronie obiektów, przedmiotów i dóbr
  o charakterze zabytkowym, historycznym i kulturowym oraz zachowania i kultywowania
  w świadomości społeczeństw, wielopokoleniowych tradycji i zwyczajów.
 2. Celami Fundacji ponadto są:
  1. działalność kulturalna, w tym w szczególności wspieranie dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, pamięci historycznej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  2. ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
  3. działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, przyrody i środowiska,
  4. działalność charytatywna i dobroczynność,
  5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności,
  6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  7. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  8. działalność wspomagająca przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy,
  9. działalność na rzecz promocji polskich podmiotów gospodarczych,
  10. działalność na rzecz ochrony zdrowia,
  11. upowszechnianie i promocja zielonej energii,
  12. działalność wspierająca pomoc społeczną, w tym działania na rzecz  osób  z grup społecznych defaworyzowanych, niepełnosprawnych, seniorów,
  13. działalność na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki, rekreacji i krajoznawstwa,
  14. promocja i organizowanie wolontariatu,
  15. działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych,
  16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
  17. między społeczeństwami,
  18. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  19. działalność na rzecz rewitalizacji,
  20. działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  21. działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
  22. rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce  
  23. gospodarczej,
  24. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  25. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
   i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  26. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  27. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  28. działalność na rzecz kultu religijnego, w tym wspieranie chrześcijaństwa.
  29. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Na zdjęciu zabytkowy młyn w Osadzie Młyńskiej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • działalność oświatową i edukacyjną w zakresie zgodnym z celami fundacji,
 • nabywanie obiektów, przedmiotów i dóbr o charakterze zabytkowym, historycznym i kulturowym w celu ich rewaloryzacji i zachowania,
 • rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów, przedmiotów i dóbr o charakterze zabytkowym, historycznym i kulturowym własnych i nie będących własnością fundacji
 • pozyskiwanie, gromadzenie i porządkowanie archiwaliów oraz digitalizacja
  i publikacja materiałów dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego,
 • działalność propagatorska, wydawnicza, badawczo-naukowa i informacyjna
  w zakresie objętym celami Fundacji,
 • konserwację, ochronę i promocje obiektów, przedmiotów i dóbr o charakterze zabytkowym, historycznym i kulturowym,
 • organizowanie inicjatyw wspierających rozwój ekologii,
 • organizację i prowadzenie różnego rodzaju kursów, warsztatów, konkursów, zajęć, edukacyjnych, pokazów, szkoleń, prezentacji, konferencji, seminariów, wystaw i innych imprez związanych z celami statutowymi fundacji,
 • organizowanie plenerów artystycznych malarskich i fotograficznych,
 • organizowanie imprez, pokazów i inscenizacji o tematyce historycznej,
 • organizację zbiórek publicznych i akcji charytatywnych,
 • wspieranie i organizowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej,
 • inicjowanie i wspieranie wydawania książek, albumów i innych publikacji związanych z celami fundacji,
 • organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, integracyjnych
  i charytatywnych,
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach działania w Polsce i za granicą – z administracją publiczną rządową
  i samorządową, sektorem gospodarczym, podmiotami ekonomii społecznej,
  w tym przedsiębiorstwami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 • realizację i wspieranie zadań publicznych, szczególnie w obszarach
  i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz zgodnych z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich oraz strategiach lokalnych i sektorowych,
 • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych,
 • wszelkiego rodzaju inicjatywy i wszelkie inne formy działania prawem dozwolone, a sprzyjające realizacji celów statutowych fundacji.

Artykuł przygotował Michał Winiarski.

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-03 13:32:10przez:
Opublikowano:2021-02-03 00:00:00przez: Małgorzata Karbownik
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
Odwiedziny:4609

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.