Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dotycząca konkursu plastycznego

Gminny Konkurs Plastyczny “Świat widziany oczami małego Jezusa”

Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, radości i przebaczania, ale także czas refleksji i spotkań w rodzinnym gronie.
Z tej okazji zapraszamy dzieci klas szkolnych (0-III) do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Świat widziany oczami małego Jezusa".
 

Temat daje głębokie spojrzenie na otaczający nas świat dlatego prosimy nauczycieli jak i  rodziców o przeprowadzenie
z wychowankami treściwych rozmów, przeanalizowanie merytoryczne podanego tematu, który jest nie tylko Bożonarodzeniowym świętem, cieplutkim przyjściem na świat małego dziecka, ale również wielkim przesłaniem, nadzieją na stabilniejsze czasy, ratunkiem dla wielu rodzin i mądrość wypływająca z Tych Boskich Oczu dla nas. Z takich rozmów i rozważań dzieci powinny samodzielnie, odważnie stworzyć swoje piękne dzieło. Powodzenia.

Plakat

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego “Świat widziany oczami małego Jezusa”

Regulamin

Niniejszy regulamin  reguluje zasady Konkursu plastycznego “Świat widziany oczami małego Jezusa”.

 Organizator

Organizatorami Konkursu są:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem Filia w Rożnowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

Cel i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 22 listopada 2022r. i trwa do 14 grudnia 2022
  Celem konkursu jest rozwijanie w uczestnikach pasji do sztuki oraz pobudzenie wyobraźni.
 2. Organizator powoła Jury Konkursowe. W skład Jury wejdą łącznie 3 osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 grudnia 2022 na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem  oraz
  w mediach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Rożnowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.
  Wraz z wynikami zostaną zaprezentowane wszystkie nadesłane prace.
 4. Wręczenie nagród nastąpi w styczniu podczas jednej z Imprez Noworocznych. O miejscu, dacie i godzinie zostaną powiadomione zainteresowane osoby.
 5. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

Uczestnicy Konkursu

 • Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy dzieci klas 0-III Szkół Podstawowych z Gminy Gródek nad Dunajcem

  Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 1. Narysować pracę plastyczną w dowolnej technice na kartce formatu A3. Treść pracy musi nawiązywać do głównego hasła konkursu “Świat widziany oczami małego Jezusa”
 2. Prace powinny być kreatywne, wykonane estetycznie. Praca w której zauważona zostanie ingerencja osób trzecich, zostanie zdyskwalifikowana.
 3. Wykonane prace należy dostarczyć do środy 14 grudnia 2022 do godziny 15:00 do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem 28,
  lub do Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Rożnowie 638.
  Prace dostarczone po terminie nie będą zakwalifikowane do konkursu
 4. W konkursie przewidziane są 3 Nagrody główne oraz wyróżnienia.
 5. Wszystkie prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Podpisy te powinny być umieszczone na odwrocie pracy.
 6. Wszystkie nagrodzone prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez dodatkowych opłat na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem Filii w Rożnowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem i mogą być wykorzystane w celach marketingowych np. jako grafika do kartek czy zaproszeń świątecznych. Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca zgłoszona do Konkursu została stworzona samodzielnie przez Uczestnika i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich.
 7. Z chwilą dostarczenia oryginału swojej pracy plastycznej Uczestnik przenosi na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem Filii w Rożnowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem własność tego orginału pracy plastycznej jak też udziela Organizatorom bez wszelkich opłat nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z pracy plastycznej i jej skanu czy zdjęcia (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na następujących polach działania:
  1. utrwalanie i powielenie (oraz umieszczenie w na dysku komputera) pracy dowolną techniką,
  2. publiczne udostępnianie pracy, aby każdy mógł pracę zobaczyć
 8. Uczestnik daję zgodę Organizatorom aby sami zdecydowali o miejscu
  i czasie pierwszej publikacji dzieła oraz publicznym udostępnieniu skanu lub zdjęcia własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej .
 9. Z chwilą zgłoszenia się do konkursu uczestnik udziela Organizatorom bez wszelkich opłat nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie ze skanu lub zdjęcia własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych).

Dane osobowe

 1. Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 2016 r.), dalej zwanego „RODO”, Współadministratorami danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu są Organizatorzy konkursu:
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem Filia w Rożnowie
  • Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych taki jak:
  • imię i nazwisko autora pracy oraz rodzica/opiekuna prawnego,
  • wiek autora,
  • numer telefonu rodzica/ opiekuna prawnego
 3. Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie równoważne jest z rezygnacją z konkursu.
 4. Uczestnik/ rodzic/ opiekun prawny przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację danych osobowych.
 5. Uczestnik/rodzic/ opiekun prawny może cofnąć zgodę na publikację danych osobowych tylko do chwili ogłoszenia wyników, później nie będzie to możliwe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody.

Dane osobowe osób, będą przetwarzane przez Organizatorów tylko i wyłącznie w związku  z realizacją Konkursu.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plastycznego “Świat widziany oczami małego Jezusa”

_______________________________________
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna*)

_______________________________________
(nr telefonu)

OŚWIADCZENIE

Jako rodzic/opiekun* działając w imieniu i na rzecz uczestnika/Uczestniczki* Konkursu (imię, nazwisko, wiek) ……………………………………………………. niniejszym:
wyrażam zgodę na udział córki/ syna w Konkursie Plastycznym
“Świat widziany oczami małego Jezusa”

 1. Oświadczam, że uczestnik konkursu przenosi bez dodatkowych opłat na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem Filii w Rożnowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem autorskie prawa majątkowe do korzystania
  i rozporządzania egzemplarzem pracy plastycznej, jego skanem czy zdjęciem , w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni. Przeniesienie praw obejmuje wszystkie sposoby wykorzystania pracy oraz jej kopie
 2. Oświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu została stworzona samodzielnie przez Uczestnika i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich dotyczących również praw autorskich.
 3. Z chwilą przekazania oryginału swojej pracy plastycznej do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo
  i terytorialnie licencji do korzystania przez Organizatorów z pracy          (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na następujących polach eksploatacji:
           utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) pracy dowolną techniką,
           b. publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
           c. publiczne wystawianie pracy.

 4. Z chwilą dostarczenia oryginału swojej pracy plastycznej Uczestnik przenosi na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem Filii w Rożnowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem własność tego orginału pracy plastycznej jak też udziela Organizatorom bez wszelkich opłat nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z pracy plastycznej (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na następujących polach działania:
  1. utrwalanie i powielenie (oraz umieszczenie w na dysku komputera) pracy dowolną techniką,
  2. publiczne udostępnianie pracy, aby każdy mógł pracę zobaczyć
 5. Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojej pracy do wykonania przez Organizatorów osobistych prac wykorzystanych później w celach marketingowych Organizatorów (np. kartki świąteczne, zaproszenia)
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Współadministratorów w celu realizacji Konkursu “Świat widziany oczami małego Jezusa”
 7. Wyrażam zgodę na podanie publicznie imienia, nazwiska, wieku Uczestnika/Uczestniczki * w razie wygranej w Konkursie.

 

 

 

________________________________
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*- niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-21 10:45:30przez:
Opublikowano:2022-11-21 00:00:00przez: Małgorzata Karbownik
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
Odwiedziny:144

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK w Gródku nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

telefon: +48 18 440 15 27

Godziny urzędowania :

poniedziałek - piątek : 7:30 - 15:30